Skip to main content

MAAS (Match, Attach and Sustain – dopasuj, połącz, utrzymaj) opracowuje nowe metody i podnosi umiejętności europejskich pośredników pracy. Czyni to w celu ulepszenia i dostosowania usług informacyjnych, doradczych i poradnictwa, kładąc nacisk na możliwość niezwłocznego lepszego wspierania ukraińskich uchodźców i innych osób poszukujących pracy, a znajdujących się w pilnej potrzebie. MAAS robi to reagując na możliwości zatrudnienia i kariery w ujęciu sektorowym, koncentrując się na europejskim sektorze turystyki, odzyskującym swoje ekonomiczne znaczenie po pandemii COVID-19.

Partnerzy MAAS zaprojektują i zastosują nowe metody doradztwa oraz ulepszone cyfrowo techniki i podejścia dla osób zaangażowanych w projektowanie, zarządzanie i wdrażanie usług pośrednictwa pracy (informacje, porady, wytyczne dotyczące dopasowania oferty pracy i trwałego zatrudnienia), skierowanych do osób poszukujących pracy w turystyce. Projekt tworzy nową ponadnarodową wspólnotę praktyków, informowaną „oddolnie” przez grupy zajmujące się uczeniem się poprzez działanie, które z kolei czerpią korzyści „odgórne” z nowych metod i narzędzi.

MAAS generuje nowatorskie, niematerialne i materialne rezultaty. Projekt wspiera odporność, włączenie społeczne i niezależność ekonomiczną ukraińskich uchodźców wysiedlonych w wyniku wojny, koncentrując się na niedoborach umiejętności w turystyce. Tworzy nowe partnerstwo współpracy w celu wsparcia Ukrainy, jakim jest połączona w sieć, współtworząca społeczność praktyków w postaci pośredników pracy, którzy natychmiast dzielą się wiedzą, metodami i technikami. Efektem przedsięwzięcia są skonkretyzowane nowe metody „Match, Attach and Sustain” (dopasuj, połącz, utrzymaj), cyfrowe, wielojęzyczne narzędzie e-Tracking i zestaw narzędzi doradczych.

Cele:

Ogólnym celem projektu MAAS (Match, Attach, and Sustain) jest opracowanie i wdrożenie systemu pośrednictwa pracy, poprzez podnoszenie kwalifikacji i rozwój pośredników pracy, którzy w nim pracują, co pomoże uchodźcom i osobom poszukującym pracy, szczególnie tym przesiedlonym w wyniku wojny na Ukrainie, w znalezieniu odpowiednich możliwości zatrudnienia, ukierunkowanych na sektor turystyczny.

Jego szczegółowymi celami są:

  • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań pośredników pracy w zakresie rozwoju nowych i mieszanych, wspomaganych cyfrowo metod doradztwa zawodowego;
  • Kreacja i rozwijanie ponadnarodowej społeczności praktyków, funkcjonującej jako forum szkoleniowe i rozwojowe europejskich pośredników pracy, która pomoże współtworzyć i opracowywać metody MAAS;
  • Projektowanie, kreacja i publikacja nowych zasobów cyfrowych, w tym zestawu e-przewodnika dla pośredników pracy oraz nowatorskiego narzędzia e-Tracking i programu do tworzenia portfolio;
  • Weryfikacja skuteczności metod i ich szerokie rozpowszechnienie wśród zainteresowanych stron, zajmujących się kształceniem i szkoleniem, turystyką oraz przesiedlaniem uchodźców;
  • Utworzenie nowego partnerstwa do współpracy w celu realizacji i wykorzystania wyników projektu oraz trwałego wspierania ukraińskiej wytrwałości i odbudowy.